Politik


Efter många ansträngande och misslyckade försök har jag insett att jag verkligen inte kan skriva någon sammanfattning av vad jag tycker politiskt. Jag glömmer alltid någonting och utvecklar någonting annat för mycket. Jag klarar att sammanfatta det på en mening men så snart det blir tio blir det en obalans.

Jag har därför bestämt mig för att ta första kapitlet i Miljöpartiet de Grönas partiprogram och istället kommentera det med lite egna synpunkter. Mina kommentarer står i kursiv stil. (Jag satt för övrigt ordförande på kongressen när vi tog detta kapitel och är djupt imponerad över att det blev så bra trots att vi gick ganska snabbt fram!)
Grön ideologi - ett krav på handling


I det här första kapitlet presenterar vi vår ideologiska grundsyn, våra grundläggande idéer, hur vi ser på världen och vårt partis historia.

Miljöpartiet de Gröna är en del av en världsomspännande grön politisk rörelse. Tillsammans kämpar vi för långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt. Vår vision är samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur och natur respekteras.

Alla människor har samma värde och likvärdiga, grundläggande rättigheter. Människor måste ges frihet att utifrån sina förutsättningar och möjligheter utvecklas till egna individer. Kulturell mångfald och olika livsval ska uppmuntras. Människans frihet att bestämma över sig själv ska bara begränsas av hänsyn till andra människors frihet och säkerhet, hänsyn till kommande generationers rätt till en god livsmiljö och hänsyn till andra kännande varelser.

Människan är en aktiv och skapande varelse som vill och kan ta ansvar. Människors kreativitet och vår ständiga förmåga att finna nya lösningar är en förutsättning för att vi ska nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Med aktiva, ansvarstagande medborgare utvecklas och stärks det demokratiska arbetet. Vi anser att individer och grupper har ett ansvar som sträcker sig utöver dem själva.

Här är en grundsten i grön politik som inte är lika känd som miljöengagemanget. Vi tror på människan och att hon är aktiv och vill väl osv. När vi låser in människan i dåliga system blir det ofta ändå fel vilket är ett av huvudproblemen idag.

Värdet av solidaritet vilar på vår övertygelse om att människan förmår se sig själv i andra, känna medkänsla och ta ansvar för allt levande. Vår ideologi vilar på en solidaritet som kan uttryckas trefaldigt:

- solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
- solidaritet med kommande generationer
- solidaritet med världens alla människor

Utifrån vår solidaritet formulerar vi en politik som kan uttryckas i ett antal grundläggande idéer:

Deltagande demokrati
Genom att decentralisera makten vill vi stärka människors möjlighet till delaktighet. Vi vill ha ett samhälle där makten utgår från folket och där fler är direkt delaktiga i de beslut som fattas. När människor ges inflytande och ansvar över sina liv och det samhälle de verkar i, föds lusten att engagera sig. Grunden för en deltagande demokrati är människors engagemang och en fungerande rättsstat. För att skapa engagemang och delaktighet krävs att samhället uppmuntrar kritiskt tänkande och ifrågasättande. Människans förmåga att tänka annorlunda och bryta idéer mot varandra i ett fritt och jämlikt samspel är central i en deltagande demokrati.

Här sammanfattas så mycket, bland annat att vi behöver kritiskt tänkande (jmf vetenskap) och att vi vill att makten ska ligga så nära människan så möjligt.

Ekologisk insikt
Människan är en sårbar del av ett känsligt ekologiskt system där allt hänger samman. Försiktighetsprincipen innebär att vi måste hantera naturen med stor varsamhet och vara ödmjuka inför vår egen ofullständiga kunskap om alla dess samband. Vi människor måste ta ansvar för att förvalta jordens resurser i balans med naturen så att den biologiska mångfalden bevaras. Vi anser att allt liv har ett värde i sig, oberoende av dess nytta för människan. När människan håller sig inom de ramar naturen ger finns grunden för goda livsförutsättningar och en hållbar välfärd.

Vi har liksom bara en planet och ingen av oss har rätt att förstöra den för någon annan, inte heller de som kommer att leva. Också här är ett centralt vetenskapligt begrepp nämligen att vi inser att vår kunskap är begränsad.

Social rättvisa
Alla har samma rätt till en grundläggande social och materiell trygghet, en trygghet som ska ge goda förutsättningar att skapa sig ett meningsfullt liv. En god samhällsutveckling förutsätter trygga människor som vågar satsa och skapa. Samhället ska överbrygga ekonomiska klyftor och erbjuda utbildning som ger alla möjlighet att delta i demokratin och få ett meningsfullt arbete. Vård och omsorg ska utgå från individens önskemål och behov. Jämställdhet ska genomsyra allt arbete.

Det är väldigt tydligt allas vårt gemensamma ansvar att alla andra har grundläggande social och materiell trygghet. För mig kommer även alkoholproblematiken in här. Friheten begränsas därför att drickandet skapar så stora problem och inkräktar på så många andra människors frihet.

Barnets rättigheter
Barnets rättigheter måste tillgodoses utifrån barnets egna utgångspunkter och få stort utrymme i allt beslutsfattande. I en barnvänlig värld tillgodoses barnets grundläggande behov av kärlek, mat, sömn, trygghet, utveckling, kultur och hälsa. Barn och unga ska ha möjlighet att i växande grad påverka samhället och det som sker runtomkring dem. All samhällsplanering ska utgå från barnets bästa och FN:s barnkonvention. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till en trygg uppväxt, sin eller sina vårdnadshavares tid och ansvar och rätt till en god utbildning. Det är viktigt att man i frågor som rör umgänge och vårdnad alltid ser till barnets bästa, och inte i första hand utgår från vårdnadshavarnas eller föräldrarnas rättigheter.

I något perspektiv borde den här punkten vara onödig. Alla är vi människor, men tyvärr tar vi inte alltid medveten hänsyn till de yngre av oss.

Kretsloppsekonomi
Vi vill bygga ett samhälle där ekonomin utgår från sociala och ekologiska hänsyn, ett samhälle där resurser fördelas rättvist och där hänsyn tas till djurens välfärd och naturens begränsningar. Det innebär att vi sätter den ekologiska balansen och människors och djurs välbefinnande före kortsiktig ekonomisk vinning. Ekonomisk utveckling måste ske inom naturens ramar, utan att människor slits ut. Vi anser därför att tillväxt i konventionell mening varken är möjlig eller eftersträvansvärd. Vi förespråkar ett ekonomiskt system där vi lever på avkastningen av naturresurserna, i stället för att ständigt tära på dem. Vi måste lära oss att leva på ett sätt som är möjligt för alla, nu och i framtiden. Tron på människans skaparkraft och kreativitet är grundläggande för vår syn på ekonomi. Ett företagande med delaktighet och personligt ansvar gör det möjligt att skapa mer än endast ett ekonomiskt värde.

Onödigt att kommentera kanske, så självklart. Jag blir bara så förbannad när detta kallas flummigt. Det som är flummigt är att skita i realiteterna såsom naturen och leva i en ekonomisk teori som inte tar hänsyn till verkligheten. Då är man ute och flummar!

Global rättvisa
En trygg värld är en plats där varje människa har sina grundläggande sociala, ekonomiska och politiska rättigheter tillgodosedda. I en rättvis värld är resurserna likvärdigt fördelade. Vi har bara en jord och vi är alla beroende av varandra. Vår livsstil påverkar andra människors möjligheter. Vi vill verka för en rättvis och miljömässigt hållbar fördelning av jordens resurser. Vi bejakar fritt kulturutbyte med möjlighet att arbeta och studera var man vill. Människor som behöver fly ska ha rätt till asyl. Vårt långsiktiga mål är att alla ska få bo och verka var helst i världen de önskar.

Det skrämmer mig när människor som har insett att om alla levde som vi skulle det snart inte finnas någon planet jorden accepterar det och därmed vill fortsätta suga ut den fattiga delen av världen. Vi måste acceptera att det som gör livet värt att leva inte är att kunna köra hur långt som helst i en bensinbil eller att ständigt köpa och slänga. Det bästa med att acceptera det är dessutom att det är sant. Det är mjuka icke-materiella värden som gör människor lyckliga, så länge vi har vår grundläggande materiella standard uppnåd (någonting som vi nu förvägrar stora delar av världen).

Ickevåld
Vi tror på ickevåld som en metod till förändring, då fred för oss inte bara är målet utan också vägen. Vi tror på ickevåld som en metod för att hantera konflikter. Vi vill att det internationella samarbetet ges förutsättningar att arbeta våldsförebyggande, genom att arbeta mot konfliktorsaker av ekonomisk, ekologisk eller kulturell karaktär. Vi kräver en nationell och global nedrustning av alla militära vapen. En värld i fred är en förutsättning för rättvisa mellan människor och ett långsiktigt hållbart samhälle.

Jämställdhet och feminism
Kvinnor och män bemöts olika utifrån konstlade krav och förväntningar på sig själva och på varandra, bland annat på grund av stereotypa uppfattningar om könen. Detta försvårar för människor att utvecklas som fria individer. Den ojämställdhet vi ser i samhället i dag, där mannen är strukturellt överordnad kvinnan, beror bland annat på konstruerade könsnormer. Feminism betyder att vi insett samhällets rådande könsmaktsordning, och att vi vill förändra den. Vi vill arbeta för ekonomisk, social och politisk likställighet mellan kvinnor och män. Jämställdhet är när alla människor oavsett kön är fria att göra sina livsval utan att begränsas av könsnormerna. Det krävs radikala förändringar i samhället och ökad acceptans för människor som, utan att skada andra, väljer att bryta mot normer och konventioner.

Djurens rättigheter
Människan måste respektera djurs naturliga beteenden och skapa förutsättningar för dem att leva efter sina naturliga mönster. I dag behandlas djur mer som handelsvaror än som kännande varelser. Människan har ett moraliskt ansvar att skapa ett samhälle som värdesätter och tar hänsyn till djuren. I ett samhälle som respekterar och är solidariskt med djur har djuren rätt att få utlopp för sina naturliga beteenden och de slipper utsättas för lidande.

Självtillit och självförvaltning
Självtillit innebär att kunna lita till sina grundläggande resurser och möjligheter. Småskalig, lokal och decentraliserad produktion måste öka på bekostnad av centralisering. Länder, regioner och människor ska ta tillvara lokala möjligheter att klara av basförsörjning av mat och energi. Motmakten till en allt mer skenande globaliserad ekonomi ligger i ett starkt lokalsamhälle som producerar och konsumerar sina egna livsmedel. Människan har behov av delaktighet, insyn, ansvar och gemenskap och kan inte reduceras till en egoistisk aktör på en marknad. Självförvaltning och kooperativa organisationsformer är viktiga medel för att i större utsträckning ta till vara hela människan som individ och social varelse.

Frihet
Genom rätten till lika möjligheter och olika levnadsuttryck utvecklas människor till självständiga individer. Mänsklighetens mångfald är en del av samhällets drivkraft. Vi menar därför att människor måste vara fria att utvecklas utan att bli förtryckta av fördomar. Vi värnar därför rätten att vara olik. Människor ska kunna leva fria från utseende- och rollmallar och ha rätt att vara den de är, leva på det sätt de önskar och älska dem de älskar. Vi arbetar för ett samhälle som är fullt tillgängligt för funktionshindrade, jämställt mellan könen och ickediskriminerande avseende etnisk bakgrund, livsåskådning, sexualitet och ålder. Den grundläggande friheten ger människan möjlighet att åtnjuta livskvalitet, vilket är målet för vår frihetspolitik.

Långsiktighet
Grön politik innebär att tänka och handla långsiktigt. Den frihet och solidaritet som vi vill ska prägla dagens samhälle ska gälla också för uppväxande barn, barnbarn och kommande generationer. Ingen har rätt att rycka undan livsförutsättningarna för dem som kommer efter. Långsiktighet kräver stora förändringar av dagens system, liksom att individen tar ett personligt ansvar för sin livsstil.

Världen idag
Människan har fått gåvor som ingen annan art. Det har gett oss möjligheten att välja. Vi kan välja att förstöra eller att bygga upp. Vi kan bygga ett gott samhälle och ta ansvar, eller låta bli.

I dag förstör vi vår enda jord. Den biologiska mångfalden och den genetiska variationen minskar i ökande takt. Förutsättningarna för framtida liv slås ut genom ökad miljöförstöring. Mot bättre vetande använder vi mer och mer av fossila bränslen på ett sätt som förändrar klimatet och möjligheterna för liv på jorden dramatiskt. Kampen om våra gemensamma och krympande naturresurser hårdnar.

En liten global överklass upprätthåller och förstärker orättvisor genom diskriminerande handelsavtal och överlägsna ekonomiska och militära maktmedel. En del av jordens befolkning är trots detta på väg att lyfta sig ur fattigdom och nöd. Den rika världen i väst utmanas på ett sätt som tidigare varit omöjligt.

Men risken är stor att den positiva utvecklingen slås tillbaka då alltfler människor kräver alltmer samtidigt som tillgångarna sinar. Det gäller exempelvis tillgången till livsmedel som minskar på grund av rovfiske, gifter och ett jordbruk som inte är långsiktigt hållbart. Det gäller också tillgången till färskvatten som krymper i en oroväckande takt vilket redan skapar allvarliga konflikter runt om i världen.

För att försvara sin ställning drar sig inte världens mäktigaste länder för att indirekt ta livet av miljontals människor i den fattiga delen av världen. Kampen om resurser skapar krig som föröder, förstör och tar människoliv.

Dagens samhällssystem hindrar människors engagemang och skaparkraft. Många upplever att de har få möjligheter till delaktighet. Beslut som tidigare kunde påverkas avgörs i dag i slutna styrelserum, under hemliga förhandlingar i oöverskådliga organisationer.

Kapitalet är globaliserat. Multinationella företag finns i snart sagt varje del av vår tillvaro. Både den politiska och den ekonomiska makten förflyttas längre bort och hamnar utom räckhåll för flertalet. De folkvalda har lämnat ifrån sig en betydande del av möjligheterna att finna lösningar på människors problem.

Resultatet ser vi i ökad frustration och en utbredd känsla av maktlöshet. I vår del av världen ser vi hur människor slits ned och slås ut av ett allt råare samhällsklimat med allt högre krav på effektivitet. Stressen och den mentala ohälsan gör människor till kuggar i ett ekonomiskt maskineri. De ekonomiska skillnaderna, gapet mellan rika och fattiga växer. Samtidigt blir hålen och revorna i välfärden allt större. Detta göder rasism och främlingsrädsla och utsatta grupper ställs mot varandra.

Dessa problem går att lösa. De är ett resultat av en medveten politik som kan förändras. Därför växer det fram starka motkrafter. Människor över hela världen reser sig i krav på förändring och finner sätt att lösa de problem som vid en första anblick kan synas olösliga. Man finner vägar för att ta det inflytande man förtjänar. Människor besegrar diktaturer, bygger lokalsamhällen och stärker demokratin. Ny, miljövänlig och resurssnål teknik möjliggör en annan livsstil i samklang med djur och natur, och i rättvisa med alla världens människor och kommande generationer. Vi lever i en brytningstid där den gröna rörelsen bär på ett alternativ. Även om hotet känns stort är hoppet och möjligheterna större.

Vårt parti
Miljöpartiet bildades 1981 och är en del av en global grön solidaritetsrörelse. Vi växte fram ur 1960- och 1970-talens miljö-, freds-, solidaritets- och feministiska rörelser. De röster som höjdes om miljökamp och samlevnad var en motreaktion på det ensidiga politiska tänkandet och beslutsfattandet som rådde inom höger- och vänsterpartierna och som fortfarande dominerar Sverige och världen i dag.

Den gröna visionen om att människa och miljö ska sättas före kortsiktiga vinstintressen växte fram. Miljöpartiet och den gröna ideologin bär i dag ett alternativ till höger- och vänsterideologierna. De traditionella ideologierna är dåligt rustade att formulera och lösa dagens problem då de ofta bortser från naturens begränsningar, fördelningen av resurser mellan generationer, andra kännande varelser och människor på andra sidan jorden.

Vi valde att bilda ett grönt politiskt parti för att kunna delta i det parlamentariska systemet och genomföra nödvändiga förändringar med demokratiska metoder. Politik är en fredlig väg som kan bidra till stora samhällsförändringar, men den kan inte lösa problemen utan stöd och delaktighet från medborgarna.

Den gröna rörelsen vill förena frihet för individen med solidaritet. Detta är värden som har formulerats av många före oss. Men vi bär på en förståelse, som varken är höger eller vänster, om hur dessa värden kan kombineras med maktdecentralisering, småskalighet, självtillit och ett långsiktigt ansvarstagande för vår världs framtid. Vårt arbete utförs direkt i parlamenten såväl som genom opinionsbildning och direkta aktioner utanför de formella beslutssammanhangen.

Den gröna ideologin erbjuder hopp och möjlighet att bygga något nytt tillsammans. Den kräver att vi är beredda att anamma en ny solidarisk och långsiktig livsstil. Den gröna ideologin kräver mer än en röst vart fjärde år eller tysta sympatier, den kräver aktiv handling.

Start

Politik

Blogg


Lage Rahm 2008. Kontakta lage.nu